ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รกท.พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

กรมการพัฒนาชุมชน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564”

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง