ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางสุนีย์ บุตรเนียร

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

กรมการพัฒนาชุมชน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

@อำเภอคง วันที่ 22 กันยายน 2560 การประชุมประชาคมตามโครงการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต บ้านหนองเสากี่ หมู่ 5 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

25 September 2017 /

07:35 น.

@อำเภอคง วันที่ 25 กันยายน 2560 การประชุมประชาคมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต บ้านโนนวัด หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

25 September 2017 /

07:29 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง