ประชุมรับการตรวจติดตามงานจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 14

20 เม.ย.60 เวลา 10.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 14 นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ และคณะกรรมธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการสอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดย นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม

เวลา 13.00 น. พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการฯ ตรวจติดตามงานสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ฟื้นฟูลำตะคอง และโครงการยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่อำเภอปากช่อง

(Visited 1 times, 1 visits today)