ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Video Conference)

วันที่ 15 พ.ค.2562 เวลา 09.30 น. นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางพัชรี สุขบัติ หัวหน้าฝ่ายอำนวย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Video Conference) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตลอดจนแนวทางติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ณ. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีม

(Visited 1 times, 1 visits today)