การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 น นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อกำหนดแผนการติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)