การประชุม Morning Brief หน.ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม Morning Brief หน.ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการปฏิบัติงาน ร่วมกัน
ณ ห้องประชุมสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)