ติดตาม นิเทศ E-Commerce

นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราขสีมา มอบหมายให้ นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตาม นิเทศงานด้านการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce ของจังหวัดนครราชสีมา และฝึกปฎิบัติการเพิ่มทักษะด้านการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP
เป้าหมาย คือ นักวิชาการฯ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ของอำเภอ และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่สนใจ 7 อำเภอ คือ อ.ด่านขุนทด, อ.เทพารักษ์,อ.สีคิ้ว,อ.ปากช่อง, อ.ขามทะเลสอ,อ.ปักธงชัย และอ.สูงเนิน
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน

(Visited 1 times, 1 visits today)