ติดตามนิเทศงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้นำ อช.

วันที่ 22 สิงหาคม 2562
นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมนักวิชาการ ติดตามนิเทศงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้นำ อช. แก้ไขปัญหาความยากจน และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ แนะนำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่ อ.สีดา / อ.โนนสูง

📸สถานีข่าวพช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)