ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมสีมาธานีแกรนด์บอลรูม เอ โรงแรมสีมาธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)