ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563

▶️ที่นี่ โคราช 📸

🕙วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

📝 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 กลุ่มตรวจราชการที่ 13,14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Video Conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5

🖊นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 กลุ่มตรวจราชการที่ 13,14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และรับฟังแนวทางการบริหารงานเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

📌ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

💥Change for good
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)