โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(Visited 1 times, 1 visits today)