เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่6/2562 การจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (หัวหน้ากลุ่มงาน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ลว.9ก.ย.2562

08 ตุลาคม 2562 /

09:11 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8(หัวหน้ากลุ่มงาน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศวันที่ 9 ก.ย.2562

08 ตุลาคม 2562 /

09:01 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Road Show OTOP (งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP นครชัยบุรินทร์) โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.19เม.ย.2562

01 พฤษภาคม 2562 /

10:22 น. /

ดาวน์โหลด

(ร่าง)ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Road Show OTOP (งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP นครชัยบุรินทร์) โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.19 เม.ย.2562

01 พฤษภาคม 2562 /

10:16 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่ระลึกของหมู่บ้าน โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 เม.ย.2562

26 เมษายน 2562 /

11:46 น. /

ดาวน์โหลด

(ร่าง) ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสิค้าที่ระลึกของหมู่บ้าน โครงการบกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 9 เม.ย.2562

26 เมษายน 2562 /

11:25 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 มี.ค.2562

02 เมษายน 2562 /

17:15 น. /

ดาวน์โหลด