ที่ นม 0019/32853 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลว.3ธ.ค.2562

04 ธันวาคม 2562 /

09:00 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ นม 0019/ว9141 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำOTOPไทยสู่สากล กิจกรรมที่ 2 และโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรการเงิน การคลัง กิจกรรมที่ 2 ลว.3ธ.ค.2562

04 ธันวาคม 2562 /

08:54 น. /

ดาวน์โหลด