ที่ นม 0019/ว25 เรื่อง ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฉบับเจ้าหน้าที่ และคู่มือการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฉบับประชาชน ลว.27ม.ค.2563

27 มกราคม 2563 /

15:27 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ นม 009/2538 เรื่อง การอนุมัติและจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ กิจกรรมที่ 2 เวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ดีเด่นและกิจกรรมที่3สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ดีเด่น ลว.27ม.ค.2563

27 มกราคม 2563 /

13:44 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ นม 0019/ว616 ด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 ลว.27ม.ค.2563

27 มกราคม 2563 /

13:14 น. /

ดาวน์โหลด

(แก้ไข โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)ตามหนังสือที่ นม 0019/ว594 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ไปพลางก่อน ครั้งที่ 2 ลว.24ม.ค.2563

27 มกราคม 2563 /

11:48 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ นม 0019/ว594 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ไปพลางก่อน ครั้งที่ 2 ลว.24ม.ค.2563

24 มกราคม 2563 /

16:23 น. /

ดาวน์โหลด