ร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop

ความเป็นมา

“ร้านประชารัฐ สุขใจ Shop” ได้ก่อตั้งขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาสถานีริมทาง เพื่อการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวท้องถิ่นแห่งแรกอย่างเป็นทางการ โดยนำจุดเด่นของแต่ละองค์กรมาร่วมกันพัฒนา สนับสนุนโดย 5 หน่วยงานรัฐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (พช.) และกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งได้ผนึกกำลังช่วยกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพในแต่ละพื้นที่ และเป็นจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่น ช่วยสร้างและกระจายรายได้ให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ร้านประชารัฐ สุขใจ Shop นับเป็นอีกกลไกในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐ” ที่เป็นการสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งนอกจากนั้น ยังช่วยผลักดันและส่งเสริมสินค้าในแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพิ่มช่องทางในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ทั่วถึง รวมถึงเป็นจุดประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ปตท. ยังให้การสนับสนุนพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ จำนวน 148 แห่ง เพื่อเป็นจุดตั้งร้านเป็นระยะเวลา 3 ปีโดยไม่คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่

 

ร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา มีร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop  จำนวน 2 แห่ง
1. ปตท. เขาใหญ่สเตย์ชั่น ถนนธนะรัชต์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มียอดจำหน่ายสินค้าระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560  =  51,397 บาท
2. ปตท.พงษ์กิต ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มียอดจำหน่ายสินค้าระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560  =  489,804 บาท

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)