ประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 การติดตามหนึ้ค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
📝นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา โดยนางจันทิมา โกสินทร์รักษา หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 การติดตามหนึ้ค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 และพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ 3/2563 ประเภทเงินอุดหนุน (ให้เปล่า) 18 โครงการ จำนวนเงิน 851,007 บาท และเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) 106 โครงการ จำนวนเงิน 15,120750 บาท
📌ณ ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

📸 สถานีข่าวพช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)