พช.โคราช ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่/2563 ผ่านระบบ VDO Conference

🎯วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.
📝นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสถิต ยอดอาจ นักวิชาการผู้ช่วยฯ กลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน และนายภิญโญ เหลืองมณีเวชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่ 2/2563 หัวข้อ “การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนในระดับพื้นที่” ผ่านทาง VDO Conference
📌ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

📸 สถานีข่าวพช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)