พช.โคราช ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนต้นแบบ “ โคก หนอง นา โมเดล”

🎯วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.

📝นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล อำเภอสีคิ้ว ครัวเรือน นายชัยยะ. ดีจันทึก บ้านดอนวัว หมู่ 10 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว ดำเนินกิจกรรม ทำนา (ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี) ปลูกไม้ผล เช่น ลำไย มะม่วง ชมพู่ มะพร้าว พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนวัวและวิถีชีวิตชุมชนบ้านดอนวัว ซึ่งยังคงอนุรักษ์ระหัดวิดน้ำ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การเกษตร
เพื่อขับเคลื่อนครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนา สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
📝ในการนี้ นางสาวอารีย์ ประสิทธิ์สุวรรณ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสีคิ้ว พร้อมด้วย นางสาวอุษา จำปาวิทยาคุณ พัฒนากรประสานงานตำบลลาดบัวขาว และนางสาววลัยพร สมศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ฯ ดังกล่าวด้วย
📌บ้านดอนวัว หมู่ 10 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
📸 สถานีข่าวพช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)