ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 14 ก.พ.2563 เวลา 14.30 น. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยนางทรงลักษณ์ วรทัย ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเรื่อง ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 /ข้อสั่งการของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ในการประชาสัมพันธ์และการเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการดำเนินคดีสมาชิกกองทุนฯ /มาตรการป้องกันการทุจริตเงินกองทุน /การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการพัฒนาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)