พช.โคราช ร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

⏩ ที่นี่โคราช 📸

พช.โคราช ร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

🗓วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.

✏️นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำกลางนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยความร่วมมือของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการบูรณาการสืบสานพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงพระราชทาน โครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ เปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษในปี 2563 จำนวน 39,084 ราย ในเรือนจำ 137 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้ มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก
📋นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายนรากร หวังบุญกลาง รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำกลางนครราชสีมา
ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีทัณฑสถาน จำนวน 6 แห่ง ได้น้อมนำแนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาดำเนินการ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้มีผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรตามโครงการฝึกอบรมฯ ดังนี้
– ทัณฑสถานหญิง อำเภอสีคิ้ว มอบหมายให้ นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวอารีย์ ประสิทธิสุวรรณ นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรม
– เรือนจำเขาพริก อำเภอสีคิ้ว มอบหมายให้ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางอุษา จำปาวิทยาคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรม
– เรือนจำสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว มอบหมายให้ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายประทีป รัศมีเดือน พัฒนาการอำเภอสีคิ้ว ร่วมกิจกรรม
– เรือนจำคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว มอบหมายให้ นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวจินตนา ไชโยบัว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม
– เรือนจำบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ มอบหมายให้ นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ และนางจิตรา เจษฎาจินต์ พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ร่วมกิจกรรม

📌ณ เรือนจำกลางนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)