โคราช จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

⏩ ที่นี่โคราช 📸
 
โคราช จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563
 
        🗓วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.
 
        ✏️นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา และอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน มอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” และเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา ภายในงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่น ดอกเด่” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน
         📋การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น จากความวิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน รวมทั้งเกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้นำชุมชน ภาคีการพัฒนา รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้ารับมอบโล่รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
         1. รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
             – บ้านสายออ หมู่ที่ 1 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
        2. โล่รางวัล “สิงห์ทอง” และเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
             – ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
             – ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโพนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา
            – ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย-หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายวิโรจน์ ฟีสันเทียะ ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ และนางสาวพนมพร ทบวอ ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
        3. เข็มเชิดชูเกียรติผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ บ้านสายออ หมู่ 1 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
         
         ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โดยมีผู้แทนหมู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง ประธานคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชาย-หญิง
 
         📌ณ เวทีกลางการจัดงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่น ดอกเด่” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 สนามหน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)