พช.โคราช ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 9/2563

⏩ ที่นี่ โคราช 📸

พช.โคราช ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 9/2563

🗓วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

✏️นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนางจันทิมา โกสินทร์รักษา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
📋นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
1.สรุปการอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2563
2.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563
3.รายงานหนี้ค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559
4.รายงานหนี้ค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และหนี้ครบกำหนดชำระเดือนกันยายน 2563
5.การแต่งตั้งอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

📌ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)