พช.โคราช ขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) สร้างโอกาส และช่องทางการจำหน่ายสินค้าภายนอกชุมชน เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP

⏩ ที่นี่โคราช 📸

พช.โคราช ขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) สร้างโอกาส และช่องทางการจำหน่ายสินค้าภายนอกชุมชน เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP

🗓วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.

✏️นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ประจำปี 2563 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายการขับเคลื่อนโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
📋การดำเนินงานในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย ประธานเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ จำนวน 32 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 8 คน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดภายนอกชุมชน และเพิ่มทักษะประสบการณ์แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาด แก่ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) เครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่
1. การประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
2. การติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และการประเมินผล
3. การจัดหาวัสดุสำหรับการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

📌ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)