💡กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในระบบ Big Data โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ( OTOP Big Data ) ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

⏩ ที่นี่โคราช 📸

💡กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในระบบ Big Data โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ( OTOP Big Data ) ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

⏲️วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563

✍️นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายปภาวิน เมืองแสน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวเบญจลักษณ์ กาลจักร นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในระบบ Big Data โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ( OTOP Big Data ) ซึ่งในการประชุมโครงการดังกล่าว ได้มีการบรรยายพิเศษสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้
📚 บรรยายภาพรวมของโครงการ OTOP Bigdata โครงสร้างของระบบงาน , ระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP , การดำเนินงาน OTOP ภาพรวมข้อมูลดาว , การดำเนินงาน OTOP ด้านการพัฒนา , การดำเนินงาน OTOP ด้านการตลาด , และการดำเนินงาน OTOP ด้านการคัดสรร โดยนางอาภรณ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
📚 บรรยายเชิงปฏิบัติการระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP , การเข้าใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งาน การเข้าใช้เมนูภาพรวมของระบบลงทะเบียน เมนูผู้ประกอบการ OTOP เมนูผลิตภัณฑ์ และการส่งออกข้อมูลในรูปแบบตาราง Excel และ PDF ตลอดจนระบบ OTOP Event โดยบริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด
📚 บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระบบ Big Data ในหัวข้อ “ ข้อมูลนั้นสำคัญไฉน ” และการทดลองใช้งานโปรแกรม Power Bl Desktop (ระบบรายงานของจังหวัด) ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงฐานข้อมูลเชิงโต้ตอบที่ล้ำสมัยเข้ากับแบบสอบถามข้อมูล โดยอาจารย์สรยุทธ อังคณานุกิจ

📍ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)