พช.โคราช ลงพื้นที่อำเภอสีดา เพื่อติดตามนิเทศผลการปฏิบัติราชการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

⏩ ที่นี่โคราช 📸
 
พช.โคราช ลงพื้นที่อำเภอสีดา เพื่อติดตามนิเทศผลการปฏิบัติราชการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563
 
        🗓วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
         ✏️จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน กำหนดแผนติดตามนิเทศผลการปฏิบัติราชการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6-16 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่ 32 อำเภอ
        📋 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 2/2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) และการดำเนินโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดาชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสีดา โดย นางสุทธิพรรณ ชัยหงษ์ พัฒนาการอำเภอสีดาและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา ร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานฯ
        เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ดังนี้
        1.ติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองโน ม.5 ต.โพนทอง กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ ครัวเรือนต้นแบบการเลี้ยงกบ และการเลี้ยงหนูนา กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโน
        2.ติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนบ้านโนนเมือง ม.3 ต.สีดา กลุ่มทำขนมและทำกล้วยฉาบ กล้วยเบรคแตก
        3.ติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านดอนดู่ กลุ่มร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด
        4.ติดตามผลการดำเนินงานการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ครัวเรือน นางดวงใจ ไวยราช ม.1 ต.หนองตาดใหญ่
        5.ติดตามความก้าวหน้าครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล (1พัฒนากร/ตำบล) ครัวเรือน นายพนม ปิดกำพี้
บ้านหนองตาดใหญ่ ม.1 ต.หนองตาดใหญ่
 
        📌 ณ พื้นที่อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)