📚 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ติดตามนิเทศงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ ๓๒ อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าด้วยงานในภารกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา / กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

⏩ ที่นี่โคราช 📸
📚 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ติดตามนิเทศงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ ๓๒ อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าด้วยงานในภารกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา / กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
        🗓วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 
        ✍️นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นางสาวเบ็ญจมาศ จินดาไพศาล ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายวิชญ์วรุจ รักษาภักดี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ออกติดตามนิเทศงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำทะเมนชัย โดยมีประเด็นการติดตามนิเทศงาน สามารถสรุปรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
        📌การขับเคลื่อนงานในภาพรวมอำเภอทุกกิจกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ) โครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง โดยพัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงานสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอในภาพรวมแต่ละตัวชี้วัด พร้อมแฟ้มหลักฐานเชิงประจักษ์ และสรุปรูปเล่ม
        📌 เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะติดตามฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านที่ได้รับงบสนับสนุนวัสดุตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ตำบล ดังนี้
        📚 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการสร้างความมั่งคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สัมมาชีพชุมชน), โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมพัฒนาผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนนายสมหมาย จิตรดอนหวาย บ้านบุตะเภา หมู่ที่ ๖ ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในการตรวจติดตามมีนายเจริญ วันไธสง กำนันตำบลทับสวาย ให้การต้อนรับ โดยครัวเรือนได้รับการสนับสนุนวัสดุประกอบด้วย พันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์ผัก
        📚 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อล้ำทางสังคม ครัวเรือนนายสงคราม ศรัทธาธรรม เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยแถลง ได้รับการสนับสนุน ไก่ไข่ หัวอาหาร และวัคซีน โดยมีสมนึก แตงกวารัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
        📚 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการสร้างความมั่งคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สัมมาชีพชุมชน), โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทอผ้าบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยแถลง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเส้นไหม ฟืม ไน อัก และกระสวย โดยมี นางสำลี กีบไธสง ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกร่วมให้ข้อมูล ซึ่งกลุ่มมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ นายบุญโสม แสงเพชร กำนันตำบลห้วยแถลง ให้การต้อนรับ
 
        ✍️ในการนี้ นายวีระพล ปักคำไทย ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอห้วยแถลง พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง ให้การต้อนรับ เข้าร่วมการประชุม และร่วมติดตามนิเทศงานดังกล่าวข้างต้น
        ณ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)