พช.โคราช ลงพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง ติดตามนิเทศผลการปฏิบัติราชการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

⏩ ที่นี่โคราช 📸

พช.โคราช ลงพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง ติดตามนิเทศผลการปฏิบัติราชการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

🗓วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

✏️จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน กำหนดแผนติดตามนิเทศผลการปฏิบัติราชการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6-16 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่ 32 อำเภอ
📋นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวอรสา ยนจอหอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอาทิตย์ อินเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทีมนิเทศกลุ่มโซนอำเภอเมืองหญิงกล้า ลงพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 2/2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) และการดำเนินโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามสะแกแสง โดย นางรัชตา แย้มพุทธคุณ พัฒนาการอำเภอขามสะแกแสง พัฒนาการอำเภอขามสะแกแสง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามสะแกแสง ร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานฯ
จากนั้น เวลา 13.00 น. คณะติดตามฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ดังนี้
1. ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของ นางสุมิตรา ผิวกลาง บ้านเลขที่ 41 หมู่ 6 ตำบลขามสะแกแสง
2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สัมมาชีพชุมชน) เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 8 ตำบลเมืองนาท
3. ติดตามผลการสนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพ และความพึงพอใจ ตามโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครัวเรือนนางนงค์คราญ ลื่นกลาง บ้านห้วย หมู่ 5 ตำบลเมืองนาท

📌ณ พื้นที่อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)