โคราช ประชุมหารือส่วนราชการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล”

⏩ ที่นี่โคราช 📸

โคราช ประชุมหารือส่วนราชการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล”

🗓วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น.

✏️นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการภายใต้การกับกับดูแล ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ และที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีแผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
– การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
– การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
– การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัด ในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายอำเภอละ 1 จุด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามแนวทางของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
📋นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการร่วมกัน ของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

📌ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)