พช.โคราช ร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

⏩ ที่นี่โคราช 📸

พช.โคราช ร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

🗓วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.

✏️นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อหารือวาระการขับเคลื่อนงานจังหวัดนครราชสีมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การสำรวจอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทุกภัย
📋นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุม Morning brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference ร่วมหารือวาระการขับเคลื่อนงาน จังหวัดนครราชสีมา และนำแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอ ในประเด็นดังนี้
1. การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัด ในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายอำเภอละ 1 จุด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามแนวทางของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. การขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชน

📌ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)