พช.โคราช ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2563

⏩ ที่นี่ โคราช 📸

พช.โคราช ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2563

🗓วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

✏️นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2563
📋นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมติดตามการดำเนินงานบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา และรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังนี้
1. ติดตามการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
2. รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. รายงานการได้รับการอนุมัติเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม และการบริหารจัดการลูกหนี้กองทุนฯ
4. สรุปผลการอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประจำปี 2564
6. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา
จากนั้น ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารับรองการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ และพัฒนาการอำเภอในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

📌ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)