พช.โคราช ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 3/2564

พช.โคราช ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวราตรี ปิ่นศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมฯ และนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ในส่วนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมารับผิดชอบดำเนินการ
ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการและเน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่ายทุกระดับดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน “กิจกรรมรับรองครัวเรือนปลอดภัย” ดำเนินการทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องมีการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทำอย่างเข้มข้นและจริงจัง อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุม ศอ.ปส.อ/ศอ.ปส.จ. เป็นประจำทุกเดือน

ณ Hall 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)