พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 อำเภอเสิงสาง

พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 อำเภอเสิงสาง

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่อำเภอเสิงสาง เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นางอังคณา คุปติศิริรัตน์ พัฒนาการอำเภอเสิงสาง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนายช่างโยธา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ ที่ปรึกษาชมรมโคกหนองนาวิศวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค แนวทางการปฏิบัติในการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับ นายช่างโยธา อปท. ในการแก้ไขปัญหากรณีที่พื้นที่ดำเนินการไม่สามารถใช้แบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชนได้ รวมทั้งตอบข้อซักถามในการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสีคิ้ว และอำเภอชุมพวง ผ่านระบบการประชุม Zoom
ทั้งนี้ อำเภอเสิงสาง มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 17 แปลง แบ่งเป็นขนาด 1 ไร่ จำนวน 1 และขนาด 3 ไร่ จำนวน 16 แปลง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่และความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย ภายใต้หลักภูมิสังคม และวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ

ณ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)