พช.โคราช พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา”

พช.โคราช พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา”

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่านพระวินัยโมลี เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กล่าวต้อนรับ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน ประกอบด้วย จิตอาสา 904 ประจำจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอสีคิ้ว นายอำเภอขามทะเลสอ นายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ผอ.กศน.อำเภอปากช่อง ผช.ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปากช่อง นายก อบต.หนองน้ำแดง กำนันตำบลหนองน้ำแดง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตำบลหนองน้ำแดง พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบ ทุกอำเภอ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ว่า จากนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแผนสืบสานศาสตร์พระราชา 3 ระดับ 5 กลไก 7 ภาคส่วน ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ 5 กลไก คือ 1) กลไกการประสานงาน 2) กลไกบูรณาการแผน 3) กลไกการจัดการความรู้ 4) มีนวัตกรรมและสืบสาน และ 5) การสื่อสารสู่สังคม และ 7 ภาคส่วน คือ 1) ภาคประชาชน 2) ศาสนา 3) วิชาการ 4) สื่อมวลชน 5) ประชาสังคม 6) ภาครัฐ และ 7) ภาคเอกชน ซึ่งจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนสืบสานศาสตร์พระราชาให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้นำ กลุ่มองค์กร และประชาชน ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ และพัฒนาเป็นพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันด้วยพลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ได้แก่ บ้าน (ครัวเรือนในตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร พระอารามหลวงในพระองค์ รัชกาลที่ 10 พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 50 ไร่ รวมทั้งภาคีเครือข่ายการพัฒนา 7 ภาคี ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
การดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง รพ.สต.หนองน้ำแดง สถานีตำรวจภูธรปากช่อง ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา- เขาใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ปูทะเลย์หนองน้ำแดง สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ธนาคาร ธ.ก.ส ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สาขาปากช่อง ให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ และการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
1. บรรยาย หัวข้อ “การสำรวจและออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) ผู้ก่อตั้ง ที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
2. บรรยาย หัวข้อ “การขุดปรับพื้นที่โคกหนองนาตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ” โดย อ.ปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ และ อ.รักษ์เผ่า พลรัตน์ จากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3. เสวนาหัวข้อ ความร่วมมือ 7 ภาคีเครือข่ายในการทำโคก หนอง นา วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ได้แก่ ภาคศาสนา พระวินัยโมลี เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร (ธ.) ภาคราชการ ประกอบด้วย นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอาทร ด่านกระโทก ผอ.โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม และนางพัชรี รักษาสุวรรณ ผอ.โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย นายวิทัญญ์ วิศารทะ คุณรักษ์เผ่า พลรัตน์ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น และนางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ภาคเอกชน นายเกษมสุข พยุงพันธ์ ผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และภาคประชาชน ประกอบด้วย นายสุทธิศักดิ์ ใจดี ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.หนองน้ำแดง และนางเกตุแก้ว ทิวาเวช ครัวเรือนต้นแบบ
4. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เฟสที่ 2

ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)