พช.โคราช จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอเมืองยาง หนุนครัวเรือนเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรไทยต้านโควิด-19

พช.โคราช จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอเมืองยาง หนุนครัวเรือนเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรไทยต้านโควิด-19

 

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ของอำเภอเมืองยาง ร่วมกับนางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอเมืองยาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยาง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ แปลงพื้นที่เรียนรู้ของนางสาวจันทนา ต้นโศก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีจ่าอากาศเอกวิทมนต์ ไชยมงคล นายอำเภอเมืองยาง ให้เกียรติร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการลงแขกเอาแรง เอาใจ มาช่วยเหลือกันในการทำงานพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยผู้นำหมู่บ้าน ปราชญ์ชุมชน และครัวเรือนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ทั้ง 4 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองยาง จำนวน 20 คน ร่วมทำกิจกรรม ดังนี้
1. ปลูกพืชสมุนไพรไทย ต้านภัยโควิด-19 อาทิ กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ
2. ปลูกป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ “โคก”
3. การปล่อยพันธุ์ปลาในพื้นที่ “หนอง”
4. การดำนาหยอด ในพื้นที่ “นา”
5. กิจกรรมสาธิตการทำแซนวิชอาหารปลา
6. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ร่วมกันตัวแทนปราชญ์ ได้แก่ นายฉลอง แก้วฝ่ายนอก ตำบลโนนอุดม ดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ นายประถม คชวงศ์ แปลงนางสุภีร์ คชวงศ์ ตำบลโนนอุดม ดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ และนางอุ่นเรือน พลางคราม ตำบลกระเบื้องนอก ดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ และนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่จุดดำเนินการ
ด้าน นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆ วันนี้ ดิฉันขอฝากให้ครัวเรือนเจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้ได้กลับไปพัฒนาแปลงของตนเองให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ครบองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ โคก หนอง นา และมีกิจกรรมภายในแปลงได้แก่ แปลงพืชสมุนไพร ผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ ทำนา อีกทั้งให้มีการจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน หลังจากทำกิจกรรมแล้วเกิดรายได้อย่างไรบ้าง และขอฝากให้ทุกฝ่ายได้น้อมนำแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้กันในครัวเรือน พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด และลดรายจ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) ที่ขยายวงกว้างมากขึ้นในขณะนี้ และที่สำคัญให้ช่วยกันรณรงค์แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ครบทุกครัวเรือน พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ฟ้าทะลายโจร กระชาย ชิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก และถือเป็นพืชสมุนไพรไทยทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกัน และบรรเทายับยั้งการติดเชื้อไข้หวัด หรือ เสริมสร้างภูมิต้านทานในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้

ณ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)