พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอคง

พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอคง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอคง
การออกติดตามสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในห้วงไตรมาสสุดท้าย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานที่กำหนด โดยมีหัวข้อประเด็นสำคัญในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
2. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง
3. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2564 ได้แก่ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค
4. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2564

 

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

 

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)