พช.โคราช จับมือ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผนึกกำลังร่วมกับ ปปส.ภาค 3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกิจกรรม “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พช.โคราช จับมือ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผนึกกำลังร่วมกับ ปปส.ภาค 3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกิจกรรม “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2564 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวธัญลักษณ์ ชันไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส่งมอบพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 32 หมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” จังหวัดนครราชสีมา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เกิดสภาวการณ์ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน ทำให้ขาดอาชีพและรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสังคมตามมา ในโอกาสนี้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้เกิดแนวความคิดในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นหนทางในการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน พร้อมทั้งนำผลผลิตที่ได้มาแจกจ่ายเป็นยารักษาโรคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่คนในหมู่บ้านชุมชน ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ถูกต้องแก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเริ่มเพาะปลูกในเดือนสิงหาคม เก็บ และแบ่งปันผลผลิต นำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเดือนธันวาคม (ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ) ในพื้นที่เป้าหมาย 32 หมู่บ้าน 32 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปปส.ภาค 3
สำหรับวันนี้ เป็นการส่งมอบพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 32 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 425 ต้น รวมทั้งสิ้น 13,600 ต้น ได้นำไปเพาะปลูก โดย นางสาวสุมนา วิรัชชั่ว ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ ปปส.ภ.3 พร้อมด้วยนางสาวพิชญากร เขตคาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบพันธุ์ฟ้าลายโจรให้กับตัวแทนของหมู่บ้าน
ทั้งนี้ ผู้มีความรู้ในการเพาะ และขยายพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรได้ให้คำแนะนำว่า การปลูกฟ้าทะลายโจรในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงระยะเวลาที่แนะนำเนื่องจาก ช่วยให้การเจริญเติบโตดี ในการปลูกต้องเตรียมแปลงให้แถวของต้นห่างกัน แถวละ 50 เซนติเมตร ต้นแต่ละต้นควรห่างกัน 50 เซนติเมตร เพราะฉะนั้นในการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 425 ต้น ต้องใช้พื้นที่โดยประมาณ 106.25 ตารางเมตร หรือพื้นที่ขนาดความกว้างโดยประมาณ 10.5 เมตร และยาว 10.5 เมตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ สำหรับนำมาทำยาสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 ต่อไป

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

# KoratStrong #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#กรมการพัฒนาชุมชน #ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด19
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)