พช.โคราช ร่วมเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

พช.โคราช ร่วมเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการอภิปรายและบรรยายผ่านช่องทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) และ Facebook Live
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายและการบรรยายเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อการสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Facebook Live (กระทรวงมหาดไทย PR) ณ ห้องประชุมสาธรฯ (บ้านพักพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา) ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ นายสถิต ยอดอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ฯ ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เนื้อหาการเรียนรู้ประกอบด้วย
1. วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. การอภิปราย หัวข้อ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน วิทยากรโดย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และคุณยุพา เพ็ชรฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
2. วันที่ 17 กันยายน 2564 10.00 – 12.00 น. การบรรยาย หัวข้อ แนวคิดและเครื่องมือการประเมินผลโครงการ เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่ วิทยากรโดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับฟังทางระบบออนไลน์ได้ที่ Facebook Live กระทรวงมหาดไทย PR ตามวันและเวลา ดังกล่าว

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)