พช.โคราช จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติผู้นำดีเด่นระดับจังหวัด

พช.โคราช จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติผู้นำดีเด่นระดับจังหวัด

 

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” โล่รางวัลสิงห์ทอง และเข็มเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น เพื่อมอบให้กับหมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 โดยนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำ กลุ่มองค์กร เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าประตูทางเข้า Gate1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 3 คน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด 2 คน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรชุมชน แกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด 1 คน ผู้นำศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด 1 คน ผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค 1 คน และผู้นำ กลุ่ม องค์กรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ทุกกิจกรรม 12 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564 ได้มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่น เพื่อสรรหาและคัดเลือกและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่นระดับภาคที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ประจักษ์
นายกอบชับ บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิด “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ของจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ ซึ่งโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่หมู่บ้านที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ที่มอบในวันนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกท่าน ที่เกิดจากการทำงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละทุ่มเทในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติที่สามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นเกิดความภาคภูมิใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ต่อสาธารณชนทั้งในและนอกชุมชน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1. กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ระหว่างผู้นำชุมชนดีเด่น ภาคีการพัฒนา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมาชน
2. พิธีอัญเชิญ และรับมอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และโล่รางวัล “สิงห์ทอง”
3. พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ในโอกาสนี้ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบกระเช้าเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเป็นที่ระลึก เพื่อสานต่อขยายผลการดำเนินกิจกรรมให้กับคุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช และกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้นำชุมชนทุกท่านจะได้นำแนวทางการพัฒนาชุมชน ไปพัฒนาให้ประชาชนมีความอยู่เย็น เป็นสุข เป็นชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ณ บริเวณลานหน้าประตูทางเข้า Gate1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช

#มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)