โคราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

โคราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

.

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม War Room กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานฯ และบุคลากรในส่วนภูมิภาค ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco WebEx

.
ขณะที่ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมพบปะ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco WebEx พร้อมกล่าวว่า ปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการให้บริการข้อมูลงานพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ สำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน รูปแบบ Big Data ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานสำคัญของกรม 12 ฐาน ข้อมูล งานเฉพาะกิจ ผนวกกับข้อมูล TPMAP และข้อมูลอื่นๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงและนำไปใช้ประโยชน์ได้

.
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีประเด็นการขับเคลื่อนงานที่สำคัญ 5 ด้าน ดังนี้
1. การขับเคลื่อนงาน IT ปี 2565
2. การบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565
3. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. Digital Literacy และระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
5. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

.
ทั้งนี้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวเน้นย้ำเกี่ยวกับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีทัศนคติด้านบวก ทุ่มเท และร่วมมือร่วมใจบูรณาการการทำงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลัง

.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 และห้องประชุมโรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)