โคราช ร่วม Kick Off โครงการฝึกอาชีพประชาชน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

โคราช ร่วม Kick Off โครงการฝึกอาชีพประชาชน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
.

.
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการฝึกอาชีพประชาชน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดย นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ และมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

.
สำหรับโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนครัวเรือนเป้าหมาย โดยการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่เป็นครัวเรือนเป้าหมายได้มีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ คนยากจน จากข้อมูล TPMAP / ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นสมาชิก ลูกค้า CLM HLM สัมมาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิก กข.คจ. สตรี ฯลฯ จำนวน 3,520 คน โดยจะได้ดำเนินการในห้วงไตรมาส 2-3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

.
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายปภาวิน เมืองแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายอาทิตย์ อินเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสุวัฒนชัย จำปามูล ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง) และนายสุวรรณ ทั่งพรม ประธานตำบลต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง (ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด) เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการฝึกาชีพประชาชน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่านระบบการประชุม Zoom Cloud Meetings
.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
.
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย #ฝึกอาชีพประชาชน
#ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน #ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)