พช.โคราช ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 สู่เป้าหมายความสำเร็จ

พช.โคราช ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 สู่เป้าหมายความสำเร็จ

.

.

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา โดย นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม

.
ในโอกาสนี้ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติพบปะ และร่วมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้แทนสำนักงาน ปปส. ภาค 3 ร่วมมอบยาฟ้าทะลายโจรอัดเม็ด จำนวน 50,000 เม็ด สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

.
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้การขับเคลื่อนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงานภารกิจสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการ ร่วมนำเสนอแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกลุ่มงาน

.
จากนั้น ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีกิจกรรม Work shop แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในแต่ละด้าน0 รวมทั้งออกแบบแผนการดำเนินงานร่วมกัน

.

ณ ห้องประชุมโรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)