โคราช ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference

โคราช ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference

.
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทรมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางเตือนใจ อุ่นจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงาน

.
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในประเด็นเกี่ยวกับ
1. นโยบายของผู้บริหารในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
2. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี 2565
3. แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดข้อร้องเรียน หรือกรณีเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการฯ กข.คจ.
4. กรณีศึกษา ความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการฯ กข.คจ.

.
โดยมีกลุ่มเป้าหมายโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด คณะกรรมการฯ กข.คจ. และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 2,660 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวอนุธิดา หวังจุนกลาง และนางสาวอารีรัตน์ จันทะเสน นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference และพัฒนากรผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทุกอำเภอ คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 5 คน ร่วมรับฟังผ่านทางระบบทีวี พช.

.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.

#กองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
#กองทุนชุมชน #กขคจ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)