“ผู้ว่าฯ โคราช” ร่วมปลูกป่า “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 100 ล้านต้น” และเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้ 1300” ในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

“ผู้ว่าฯ โคราช” ร่วมปลูกป่า “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 100 ล้านต้น” และเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้ 1300” ในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

.
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานปลูกป่า “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 100 ล้านต้น” ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและวันสำคัญกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและโครงการปลูกไผ่ ไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่า ป้องกันไฟป่า ปลูกไผ่ฝากไว้ให้ลูกหลานเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ และได้มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ” เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)/อุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 6,500 บาท พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP เพื่อช่วยเหลือและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในการปฏิบัติขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้ 1300” ดังนี้
จุดที่ 1 ครัวเรือนเด็กหญิงพัชชา วิเศษภัย ต.โป่งแดง อาศัยอยู่ตายาย
จุดที่ 2 ครัวเรือนนายสมจิต เหมือนพร้อม ต.โป่งแดง มีภาระต้องเลี้ยงดูหลานหลายคน
จุดที่ 3 ครัวเรือนเด็กชายนพเก้า พูนสูงเนิน ต.โป่งแดง อาศัยอยู่กับตายาย
จุดที่ 4 ครัวเรือนเด็กชายณัฐพล บิสันเสียะ ต.พันดุง อาศัยอยู่กับแม่และตายาย

.
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวธัญลักษณ์ ชันไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอขามทะเลสอ ร่วมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ “ร่วมใจแก้จน คนโคราช” ผู้ว่าฯวิเชียรช่วยได้ สายด่วน 1300 และมีการกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าจากชุมชน ในรูปแบบตลาดไร้เงินสดตามนโยบายแนวทางจังหวัดนครราชสีมาในการส่งเสริมตามโครงการ “โคราช smart city สังคมไร้เงินสด”

.
ณ ตำบลโป่งแดง และ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

.
#จังหวัดนครราชสีมา#กรมการพัฒนาชุมชน#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย #TPMAP#CDD #ChangeForGood#SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmitl#WorldSoilDay#UNFAO#GlobalSoilPartnership#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)