โคราช ยกระดับผลิตภัณฑ์ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด

โคราช ยกระดับผลิตภัณฑ์ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด

.

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพิจารณาและให้ค่าคะแนนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ณ บริเวณฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่านครราชสีมา พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัดนครราชสีมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา นายสุริยา ตันเจริญ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทุกอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน โดยมี นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

.
จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กำหนดดำเนินการ โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่า ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมการพิจารณาและให้ค่าคะแนนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดสรรฯ ในครั้งนี้จำนวน ทั้งสิ้น 410 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทอาหาร จำนวน 113 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 19 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 151 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 97 ผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์

.
โอกาสการนี้ได้รับการสนับสนุนบุคคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาและจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับอำเภอ มาร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรระดับประเทศ

.
นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในชุมชน ผลิตสินค้าชุมชนและท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน กระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาด นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง และเข้มแข็ง ต่อไป

.

ณ บริเวณฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่านครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.

#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#OTOP
#OTOPTODAYKORAT
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)