“ผู้ว่าฯ โคราช” ร่วมปลูกไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่า และเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้ 1300” ในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

“ผู้ว่าฯ โคราช” ร่วมปลูกไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่า และเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้ 1300” ในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

.

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานปลูกไผ่ และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า กิจกรรม ปลูกไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอขามสะแกแสง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอขามสะแกแสง ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ” เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)/อุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP เพื่อช่วยเหลือและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในการปฏิบัติขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้ 1300” ดังนี้
จุดที่ 1 ครัวเรือนเด็กหญิงเกวลิน ผ่อนกลาง บ้านสะแกแสง ม.2 ต.พะงาด
จุดที่ 2 ครัวเรือนเด็กชายธนกฤต มุ่งสระกลาง บ้านคู ม.9 ต.ขามสะแกแสง

.
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายจิรบูลย์ จันปุม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอขามสะแกแสง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขามสะแกแสง ร่วมปลูกไผ่ และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครัวเรือน ร่วมกับทีมปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ “ร่วมใจแก้จน คนโคราช” ผู้ว่าฯวิเชียรช่วยได้ สายด่วน 1300

.

ณ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านหนุก หมู่ที่ 4 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

.

#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)