พช.โคราช เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) “SME Coach” ประจำปี 2565

พช.โคราช เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) “SME Coach” ประจำปี 2565

.

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายปภาวิน เมืองแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) “SME Coach”
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online “SME Coach” ซึ่งมีทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ โดยดำเนินการมานับตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิผลแก่ผู้ประกอบการ SME อย่างแท้จริง โครงการจึงจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME โดยเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะ และการแลกเปลี่ยนมุมมองจากหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้คำปรึกษาในรูปแบบต่าง ๆ

.
ณ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.

#CDD #ChangeForGood

#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay #UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#พช_นครราชสีมา #CNS
สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)