พช.โคราช ร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

พช.โคราช ร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

.

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ และนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุม Morning Brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อหารือวาระการขับเคลื่อนงานจังหวัดนครราชสีมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม Morning brief หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อร่วมหารือวาระการขับเคลื่อนงาน จังหวัดนครราชสีมา และนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน จำนวน 3 ประเด็นดังนี้

.
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการขจัดความยากจนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย โดยเน้นย้ำให้อำเภอ และทีมปฏิบัติการ เร่งรัดการสำรวจข้อมูลความต้องการด้านอาชีพ และศักยภาพของครัวเรือน วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนตามหลัก 4ท อันได้แก่ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก เพื่อจะได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ พร้อมทั้งบูรณาการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเป็นวาระจังหวัด ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ “ร่วมใจแก้จน คนโคราช” ผู้ว่าฯวิเชียรช่วยได้ สายด่วน 1300
2. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอให้อำเภอ เร่งรัด การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นจริงมากที่สุด ซึ่งจะได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ กำหนดภารกิจในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาข้อมูลที่ตกเกณฑ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การติดตามงานงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน โดยเน้นย้ำให้อำเภอเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ติดตามการขุดแปลง วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจน รวมทั้งการเบิกจ่าย ข้อตกลงสัญญา ใบสั่งซื้อ/จ้าง(PO) และกำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าโครงการฯอย่างต่อเนื่อง
.
ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.

#ChangeForGood#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พช_นครราชสีมา #CNS
📸ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)