พช.โคราช ติดตามครัวเรือน TPMAP ปี 2565 ที่ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ ในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก

พช.โคราช ติดตามครัวเรือน TPMAP ปี 2565 ที่ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ ในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก
.
.
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางปิยะพร วงศ์บุญชู พัฒนาการอำเภอหนองบุญมาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหนองบุญมาก และทีมปฏิบัติการตำบล ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหนองบุญมาก (ศจพ.อ.หนองบุญมาก) จังหวัดนครราชสีมา
.
โดยครัวเรือนเป้าหมาย มีสภาพปัญหา คือ อาศัยอยู่ตามลำพัง มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จากการสอบถามความต้อง สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวทางการในความช่วยเหลือให้แก่ครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามหลัก 4ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก)
.
ปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อาทิ ปลานิลหมัน ปลาทับทิม ปลาดุกอุย และหอยเชอรี่ เลี้ยงเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดรได้มีการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดหา เพื่อหเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนในระยะสั้น
.
ในโอกาสนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ครัวเรือน และขอบคุณทีมพี่เลี้ยง ทีมปฏิบัติการตำบล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน บูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนอย่างเต็มกำลังความสามารถและเสียสละ จนทำให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ
.
ณ บ้านด่านกอโจ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
.
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ #ศจพ
#ร่วมใจแก้จนคนโคราช1300
#จังหวัดนครราชสีมา #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)