ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
.
.
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 08.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
.
ขณะที่ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายปภาวิน เมืองแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ และร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดังนี้
(ภาคเช้า)
1. กิจกรรม Kick off “ผู้นำต้องทำก่อน” บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง (บ้านพักนายอำเภอโนนแดง) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
2. รับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และนโยบาย ภารกิจสำคัญของรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรับฟังปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดย นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอโนนแดง และเจ้าหน้าที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเครือข่ายกองทุนหมูบ้านอำเภอโนนแดง
3. ลงพื้นที่ตำบลโนนแดง ติดตามกลุ่มสมาชิกค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 กลุ่ม
(ภาคบ่าย)
1. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง ซึ่งมีนางสาววิไลภร ดอกกลาง ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ ทั้ง 31 ราย ร่วมพูดคุย และรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
2. กิจกรรม เอามื้อสามัคคี ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง กิจกรรมห่มดิน ณ แปลงนายจำเริญ เชิงจอหอ บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
.
ณ พื้นที่อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
.
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพชโคราช
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay
#UNFAO #GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)