พช.โคราช ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พช.โคราช ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
.
.

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2 โดยมี ส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จ เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BENUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
.
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบแนวทาง และวางแผน การเตรียมงาน กำหนดการในวโรกาสเสด็จฯ การจัดเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมด้านกิจกรรม การแบ่งส่วนงานและหน่วยงานรับผิดชอบ การซักซ้อม และข้อเน้นย้ำในการจัดเตรียมงานรับเสด็จฯ ดังกล่าว
.

ณ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
.

#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)