โคราช จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนงานสำคัญและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่บุคลากรทั้งจังหวัด พุ่งเป้าขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โคราช จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนงานสำคัญและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่บุคลากรทั้งจังหวัด พุ่งเป้าขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงาน ในการประชุมถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนงานสำคัญและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรและภารกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

โดยมี นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 32 อำเภอ เข้าร่วมการประชุม โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน เพื่อตอบสนองงานสำคัญตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
2. การนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน
นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำชับให้มีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เร่งรัดการดำเนินงาน การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส มีความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในโอกาสนี้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติพบปะและมอบแนวทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ และการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)