พช.โคราช ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา (ศปก.นม.) ครั้งที่ 15/2565

พช.โคราช ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา (ศปก.นม.) ครั้งที่ 15/2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานดำเนินการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา (ศปก.นม.) ครั้งที่ 15/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และข้อราชการสำคัญตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting พร้อมมอบหมายให้ นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห้วงระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2565
และในวันนี้ ศจพ.อ.สูงเนิน และ ศจพ.อ.พระทองคำ ได้ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานขจัดความยากจนที่เป็น Best Practice ครัวเรือนตัวอย่างที่ได้รับการช่วยเหลือ จนประสบผลสำเร็จ มีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ให้ที่ประชุมได้รับทราบผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting

ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)